Start Rejestracja
Dane do faktury
Imię * Nazwisko *
Ulica * Miasto *
Kod pocztowy * Państwo *
Email *
Telefon *
Transport
Rodzaj transportu *
Inne ustawienia
Hasło do logowania * Wprowadź ponownie hasło *
Email do potwierdzenia zamówień
Warunki handlowe

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO P.H. „DEKO” SPÓŁKA JAWNA P. KOZIOŁ, P. DĘDEK, M. SZYMKOWICZ

dotyczący zawierania z konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług - obowiązujący od dnia 29.05.2017 – ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie

INFORMACJA O FIRMIE

właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym http://sklep.dekoautoparts.pl/home/ jest firma P.H. DEKO Spółka Jawna P. Kozioł, P. Dędek, M. Szymkowicz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wilczej 27, NIP 899-01-06-203, nr Regon 930035056, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabryczna VI Wydział Rejestrowany Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000006019

DANE KONTAKTOWE

adres: P.H. „DEKO” Spółka Jawna P. Kozioł, P. Dędek, M. Szymkowicz ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław

telefony: 71 302 52 13; 71 302 52 17
nasi handlowcy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w soboty od 8:00 do 13:00

adres e-mail: wrocław@dekoautoparts.pl

formularz kontaktowy na stronie: http://dekopl.nextis.cz/Kontakt-pl

adres, na który można składać reklamacje: reklamacje@dekoautoparts.pl

oświadczenie o odstąpieniu od umowy jak i towar podlegający zwrotowi należy wysyłać na adres: P.H. „DEKO” Spółka Jawna P. Kozioł, P. Dędek, M. Szymkowicz ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres: wrocław@dekoautoparts.pl

wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny na stronie www.dekoautoparts.pl

DEFINICJE

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.dekoautoparts.pl/home/ prowadzony przez P.H. „DEKO” Spółka Jawna P. Kozioł, P. Dędek, M. Szymkowicz i będący jej własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną

Filia – podmiot prawny świadczący usługi w zakresie sprzedaży części, działający w imieniu P.H. „DEKO” Spółka Jawna P. Kozioł, P. Dędek, M. Szymkowicz

Kupujący - konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, korzystający z usług Sprzedającego, kupujący towary na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, na podstawie którego kupuje on towary oferowane przez Sprzedającego. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego realizację

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym w Sklepie

Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne)

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827)

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupujących ze Sklepu w celu zakupu części oraz akcesoriów motoryzacyjnych znajdujących się w ofercie na stronie internetowej Sklepu, jak również towarów, które nie figurują w ofercie Sklepu, a mogą być dostarczone Kupującemu po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub w innej formie pisemnej

regulamin określa także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Sprzedającego i Kupujących

przed zawarciem umowy lub założeniem konta Kupujący zapoznaje się z treścią Regulaminu, zaś akceptację jego postanowień potwierdza zaznaczając checkbox’em odpowiednie pole formularza w procesie rejestracji Konta

REJESTRACJA

rejestracja na stronie internetowej Sklepu jest dobrowolna i bezpłatna

rejestracja jest wymagana do złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu

w celu dokonania rejestracji Kupujący wypełnia formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu

podany adres e-mail nie może być adresem wykorzystanym wcześniej przy rejestracji innego konta w Sklepie

Kupujący może posiadać tylko jedno konto w Sklepie

w przypadku zmiany jakichkolwiek danych użytych podczas procesu rejestracji, Kupujący powinien niezwłocznie dokonać zmiany tych informacji w ramach osobistego konta, korzystając z formularza dostępnego na stronie Sklepu

sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe z niepoprawienia lub błędnego wprowadzenia przez Kupującego danych osobowych

w przypadku istnienia uzasadnionego ryzyka czy też stwierdzenia, że rejestracja konta nastąpiła przez osobę, która podała niezgodnie z prawdą informacje, sprzedający może zawiesić konto- o podjęciu takich działań Kupujący zostanie poinformowany za pomocą e-mail

wznowienie aktywności konta może zostać uzależnione od podjęcia przez Kupującego działań zmierzających do wyjaśnienia, czy też usunięcia nieprawdziwych danych

Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Sklepu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania

CENA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki.

ceny podawane w Sklepie są wiążące przy złożeniu Zamówienia za pomocą kontaktu telefonicznego lub przez stronę http://sklep.dekoautoparts.pl/home/.

zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

za pomocą przelewu na rachunek bankowy: 37103015080000000800424003

za pobraniem - zapłata tylko gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki

gotówką lub kartą płatniczą - przy odbiorze osobistym towaru w Filii sprzedającego

brak zapłaty przez Kupującego za zamówiony towar po upływie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia po upływie wskazanego terminu sprzedający anuluje Zamówienie

 

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez:

stronę internetową: http://dekopl.nextis.cz/home

przesłanie Zamówienia e-mailem na adres podany w zakładce Kontakt

potwierdzenie złożenia Zamówienia Kupujący otrzyma poprzez wiadomość e-mail

Kupujący może wycofać złożone Zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie wyżej wymienionych zmian możliwe jest poprzez wysłanie na adres mailowy Sklepu stosownej informacji (lub poprzez formularz kontaktowy)

w przypadku niewystarczającej ilości danych potrzebnych do rozpoczęcia procesu realizacji Zamówienia, obsługa Sklepu skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia danych

w przypadku, gdy kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia danych, z zastrzeżeniem, że jeżeli do 5 dni roboczych Kupujący nie skontaktuje się z obsługą Sklepu lub ponowne próby kontaktu z Kupującym nie powiodą się, Zamówienie zostanie anulowane

w przypadku gdy Kupujący uiści kwotę za zamawiany towar, zostanie ona zwrócona Kupującemu

w przypadku płatności za pomocą przelewu na rachunek bankowy, przyjęcie Zamówienia do realizacji przez sprzedającego rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu ceny złożonego Zamówienia, widocznej w podsumowaniu Zamówienia

w razie gdy Zamówienie Kupującego nie będzie mogło zostać zrealizowane (niedostępność zamówionego towaru), Kupujący niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany

jeżeli towar jest czasowo niedostępny, sprzedający poinformuje Kupującego o przedłużonym terminie dostawy towaru niedostępnego; w takim przypadku czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie

w przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem, Kupujący informowany jest o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Za-mówienia)

jeżeli towar nie jest w ogóle dostępny, z powodu okoliczności niezależnych od sprzedającego, Kupujący może złożyć Zamówienie na inny towar z oferty Sklepu albo otrzymać zwrot zapłaconej już ceny

w przypadku wyboru innego towaru uiszczona uprzednio cena za towar niedostępny zostanie odpowiednio rozliczona a Kupujący otrzyma zwrot różnicy cen albo uiści na rzecz sprzedającego kwotę stanowiącą brakującą część ceny nowo wybranego towaru

przy sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży dotyczącej ograniczonej liczby towarów, realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

sprzedający dołoży wszelkich starań, by na bieżąco informować Kupujących o spodziewanym terminie dostawy

Zamówienia realizowane są zgodnie z godzinami pracy Sklepu oraz godzinami pracy Filii publikowanymi na stronie internetowej Sklepu

realizacja Zamówienia drogą wysyłkową:

realizacja Zamówienia rozpoczyna się w dniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, jeśli towar jest dostępny w magazynie centralnym i przyjęcie Zamówienia nastąpiło do godziny 12.00

standardowo czas realizacji Zamówienia liczony od momentu złożenia i potwierdzenia Zamówienia oraz otrzymania przez sprzedającego potwierdzenia zapłaty za Zamówienie, do chwili nadania przesyłki wynosi 24 godziny

czas realizacji Zamówienia nie uwzględnia dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską albo innego doręczyciela (orientacyjnie od 24 do 48 godzin)

zamówienia przyjęte do realizacji po godzinie 12.00 będą realizowane w następnym dniu roboczym

w przypadku Zamówienia składającego się z kilku towarów, których czasy realizacji są różne, czas ekspediowania przesyłki może ulec wydłużeniu do czasu przygotowania do wysyłki towaru z najdłuższym terminem realizacji

w przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie centralnym (z którego realizowane są wysyłki), a są dostępne w innych lokalizacjach, termin realizacji Zamówienia opóźni się o czas potrzebny na dostarczenie towaru z magazynu regionalnego do magazynu centralnego (w takim przypadku czas wysyłki wydłuża się średnio o ok. 2-3 dni robocze)

w przypadku wydłużenia się czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest indywidualnie informowany o terminie dostawy Jego zamówienia

informacja o czasie realizacji Zamówienia dociera do Kupującego nie później niż 24 godziny od chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji

do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki, chyba, że Zamówienie realizowane jest partiami - w takim przypadku na każdą część Zamówienia może zostać wystawiona odrębna faktura

zasady zamawiania i zwrotu części OE dostępne na stronie: http://dekoautoparts.pl

TOWARY NIEPOSIADAJĄCE ZNAKU HOMOLOGACJI EUROPEJSKIEJ NIE MOGĄ BYĆ MONTOWANE W SAMOCHODACH PORUSZAJĄCYCH SIĘ PO TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ (OZNACZONE NA FAKTURZE W POLU "NAZWA" ZNAKIEM "#")

 

DOSTAWA

dostawy towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD :

przesyłki o wartości min. 300zł netto wysyłane są na koszt sprzedającego. Przy realizacji zamówień o wartości poniżej wyżej wymienionej kwoty doliczone zostaną koszty wysyłki w wysokości 10zł netto

jeżeli Klient wybrał formę płatności „za pobraniem” do tej kwoty zostanie doliczony dodatkowo koszt pobrania w wysokości 10 zł netto

kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Kupującym

odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem, z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia

przy odbiorze przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki

Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji, w celu przygotowania nowej dostawy

sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Kupującego w Zamówieniu

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT)

każdemu Kupującemu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przesyłki gdy towar był dostarczony firmą kurierską

termin 14-dniowy biegnie od dnia otrzymania towaru przez Kupującego i uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wysłane oświadczenie o odstąpieniu

termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy

w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru

zakupiony towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres:

P.H. „DEKO” Spółka Jawna P. Kozioł. P. Dędek, M.Szymkowicz ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław

Kupujący ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, termin ten nie obowiązuje jeżeli Sprzedający zobowiąże się do samodzielnego odbioru towaru, do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru

jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia mu towaru (transport do Kupującego) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego na stronie internetowej Sklepu, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

sprzedający nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem

sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności

Zasady zamawiania i zwrotu części OE dostępne na stronie: http://dekoautoparts.pl

sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

nie podlegają zwrotowi: części elektroniczne, elektryczne, żarówki, akumulatory, płyny, oleje, chemia samochodowa, części uszkodzone lub noszące znamiona montażu oraz sprowadzone na indywidualne zamówienie Klienta

Zwrot towaru do 5 dni od daty zakupu na podstawie obowiązującego druku (dostępne tutaj)

Towary nieposiadające znaku homologacji europejskiej nie mogą być montowane w samochodach poruszających się po terenie Unii Europejskiej (oznaczone na fakturze w polu „nazwa” znakiem „#”)

WADY FIZYCZNE I PRAWNE TOWARÓW (RĘKOJMIA)

Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła

sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, w rozumieniu art. 556 i 556 [1] Kodeksu cywilnego

jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy

sprzedający wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego

Kupujący może zamiast proponowanego przez sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru lub zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego byłoby niemożliwe lub wymagałoby od sprzedającego nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego

jeżeli Kupujący żądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione

w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy:

odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu (opakowanie, w którym przesyłka została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu), na adres: P.H. „DEKO” Spółka Jawna P. Kozioł, P. Dędek, M. Szymkowicz ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław lub dostarczyć do Filii w której został odebrany

wskazać, czy Kupujący domaga się usunięcia wady czy wymiany towaru na wolny od wad

wskazać, na czym według Kupującego polega niezgodność towaru z umową

podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu)

sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Kupującemu towaru

roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego

w terminach określonych w regulaminie niniejszego paragrafu Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej

bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady

Kupujący może skorzystać z możliwości wydruku formularza reklamacji dostępnego na stronie: http://dekoautoparts.pl/pliki-do-pobrania/

 

GWARANCJA

sprzedający nie jest producentem towarów

sprzedający wraz z towarem wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT

producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej

oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego, zawiera także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informację, że gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi

jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta towaru, za pośrednictwem sprzedającego

Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej

w przypadku odbioru towaru w Filii należy zgłosić wadę w danej Filii

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji - wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

sprzedający zobowiązuje się do pomocy Kupującym w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem Sklepu lub z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem

brak wykonania świadczenia z powodu wystąpienia Siły Wyższej, nie stanowi podstawy do wysuwania roszczeń o odszkodowania czy kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności

sprzedający dołoży starań, aby zapewnić Kupującym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu

sprzedający podejmuje działania przeciwdziałające rozpowszechnianiu spamu oraz w zakresie kontroli plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich

UPRAWNIENIA SPRZEDAJĄCEGO

sprzedający uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności do Sklepu lub jego części i krótkich przerw w dostępie do Sklepu w celu jego rozbudowy, konserwacji i aktualizacji oferty towarów, a także do całkowitego zawieszenia działalności Sklepu, bez konieczności powiadamiania o tym fakcie - Kupującym nie przysługują z tego tytuły żadne roszczenia

sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź usunięcia zarejestrowanych kont Kupujących

sprzedający może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu oraz dokonywania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Kupujący:

podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich

dopuści się zachowań, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że nie dotyczy to niezgodności towaru z Zamówieniem oraz prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta i Kodeksem cywilnym

ZASTRZEŻENIA PRAW

zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne (zdjęcia towarów), układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), rozwiązania informatyczne, znaki towarowe oraz inne informacje stanowią przedmiot praw sprzedającego, które są chronione w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.)

sprzedający posiada majątkowe prawa autorskie do zawartości wizualizacji Sklepu oraz elementów mienia (w tym dóbr niematerialnych) sprzedającego, które są wykorzystywane przez Sklep

prawa te podlegają ochronie prawnej i przysługują sprzedającemu lub podmiotom, z którymi sprzedający pozostaje w stałych stosunkach umownych

sprzedający wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego Kupującego

wszelkie prawa, o których mowa w pkt 1-2 w całości lub w części są zastrzeżone. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie, gromadzenie lub przetwarzanie w całości lub w części materiałów i informacji zamieszczonych w Sklepie, w tym modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy publikowanie w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody Sprzedającego jest nielegalne

użyte w Sklepie znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu

w miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu

umowy są zawierane w języku polskim

sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu

zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej przez sprzedającego, po ich umieszczeniu na stronie internetowej Sklepu dla wszystkich umów zawartych po tej dacie

Kupujący dokonując Zamówienia potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu

wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać e-mailem na adres: wrocław@dekoautoparts.pl