Start Zgoda marketingowa

Zgoda marketingowa

ZGODA NA MARKETING (OFERTY PRODUKTÓW NA MIARĘ)

Wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów oferty produktów z portfolio firmy LTB SP. Z O.O. UL. DRUKARSKA 38 53-312 WROCŁAW NIP: 8942982467 REGON: 021061152 KRS: 000033623 . Na podstawie niniejszego zgody będziemy mogli przetwarzać dane, przede wszystkim w celu przeprowadzania analiz, by móc zaproponować Państwu jak najlepszy produkt lub usługę. W ten sposób będziemy przetwarzać dane, które Pan/i podał/a na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach. Chodzi przede wszystkich o dane identyfikacyjne i kontaktowe, z uwzględnieniem adresu mailowego, numeru telefonu oraz dane o produktach i usługach, z których Państwo u nas korzystacie. Zgoda wydawana jest na czas nieokreślony, z możliwością odwołania w dowolnym momencie. Niniejsza zgoda nie wycofuje ani nie ogranicza prawa firmy do przetwarzania danych osobowych z innego tytułu prawnego.

Pouczenie:

Jeśli zwrócicie się Państwo z prośbą o udzielenie informacji dotyczących Państwa danych osobowych, administrator obowiązany jest niezwłocznie udzielić Państwu takich informacji. Przedmiotem informacji jest zawsze przekazanie celu przetwarzania danych osobowych, zakresu, ewentualnie kategorii danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania, z uwzględnieniem wszelkich dostępnych informacji w zakresie ich źródeł, charakteru automatycznego przetwarzania w związku z ich zastosowaniem podczas podejmowania decyzji, czy na podstawie takiego przetwarzania podejmowane są działania lub decyzje, których istotą jest ingerencja w Państwa prawa i uzasadnione interesy, o odbiorcach, ewentualnie kategoriach odbiorców. Administratorowi przysługuje prawo żądania zwrotu kosztów za udzielone informacje, nie przekraczających kosztów niezbędnych do udzielenia informacji. Obowiązek administratora w zakresie udzielenia informacji podmiotowi danych w imieniu administratora może dopełnić podmiot przetwarzający dane osobowe.

Każdy podmiot danych, który dowie się lub podejrzewa, że administrator lub konkretny podmiot przetwarzający dane osobowe przetwarza jego dane niezgodnie z zasadami ochrony życia prywatnego i osobistego podmiotu danych, lub niezgodnie z prawem, przede wszystkim jeśli dane osobowe są niepełne z uwzględnieniem celu ich przetwarzania, może (i) poprosić administratora lub konkretny podmiot przetwarzający dane osobowe o złożenie wyjaśnień, (ii) poprosić, by administrator lub konkretny podmiot przetwarzający dane osobowe usunął taki stan.

Przede wszystkim może podjąć rozmowy w celu zablokowania, korekty, uzupełnienia lub likwidacji danych osobowych. Jeśli prośba podmiotu danych jest uzasadniona, administrator lub konkretny podmiot przetwarzający dane osobowe usunie niezwłocznie wadliwy stan. Jeśli administrator lub konkretny podmiot przetwarzający dane osobowe nie rozpatrzy prośby podmiotu danych, podmiotowi przysługuje prawo zwrócić się bezpośrednio do Urzędu ds. ochrony danych osobowych. Powyższa procedura nie wyklucza możliwości zwrócenia się podmiotu danych ze swoim wnioskiem bezpośrednio do Urzędu ds. ochrony danych osobowych. Jeśli w wyniku przetwarzania danych osobowych podmiot danych poniósł inne straty niż materialne, dochodzenie jego roszczeń rozpatrywane jest zgodnie ze szczególną ustawą.

Kontakt do administratora: LTB SP. Z O.O. UL. DRUKARSKA 38 53-312 WROCŁAW NIP: 8942982467 REGON: 021061152 KRS: 000033623